ขอแสดงความยินดีและแสดงความขอบคุณ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ ได้รับรางวัลบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นฯ สาขาบุคลากรที่เสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ขององค์กร ชุมชน หรือสังคมในระดับชาติ

และ 

ขอแสดงความขอบคุณกับ รศ.ดร.ประกอบ กิจไชยา ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปี