ประวัติภาควิชา
ประวัติภาควิชา
previous arrow
next arrow

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

          ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้จัดตั้งขึ้นมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ในชื่อ “โครงการจัดตั้ง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี” โดยเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาเทคนิคอุตสาหกรรม (สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศในปัจจุบัน) ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2537 โดยทำการอยู่ที่ชั้นที่ 9 บนอาคาร 12 ชั้นของคณะวิศวกรรมศาสตร์
          จากนั้นได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารปฏิบัติการรวม CCA ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา โดยมีห้องปฏิบัติการเฉพาะหน่วยเป็นชั้นโล่งที่มีความสูงเท่ากับตึก 3 ชั้นอยู่บริเวณชั้น 1-3 ห้องธุรการภาควิชา ห้องสัมมนา ห้องพักอาจารย์บางส่วนอยู่ที่ชั้น 4 ในส่วนของ ชั้น 5 เป็นห้องปฏิบัติการรวมขนาดใหญ่ ในส่วนชั้นที่ 6 จะมี ห้องพักอาจารย์ ห้องทำงานวิจัย ห้องเรียน CCA-601 และ CCA-602
          ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนในทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยมีคณาจารย์ประจำ จำนวน 23 คนโดยมีวุฒิระดับปริญญาเอก จำนวน 20 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 3 คน โดยอาจารย์แต่ละท่านจะมีความชำนาญเฉพาะด้านที่หลากหลายอาทิ ตัวเร่งปฏิกิริยา พอลิเมอร์ พลังงานทดแทน ระบบควบคุม กระบวนการแยกสาร เทคโนโลยีสะอาด แบบจำลองมลภาวะอากาศ และระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น ภาควิชา จึงมีความพร้อมที่จะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมเคมี ไปพร้อมทั้งดูแลสภาวะแวดล้อมให้ยังคงอยู่
          ภาควิชาวิศวกรรมเคมีตระหนักถึงหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วย ความรู้ ความสามารถ และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพใน การแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ แนวทางการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนยัง ต้องหมายรวมถึงการมีความสามารถในการที่จะคิดค้นองค์ความรู้และประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ เป็นเจ้าของเทคโนโลยีลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติอีกด้วย

พันธกิจ (Mission)

          มุ่งมั่นให้การศึกษาและวิจัยเพื่อผลิตวิศวกรเคมีที่มีความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่ กับการตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ

วัตถุประสงค์หลักสูตร (Program Objectives)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) คือ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมเคมี  บัณฑิตมีความเป็นผู้นำ  มีวิสัยทัศน์และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  บัณฑิตสามารถศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีทักษะในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี ยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณ มีจิตสำนึกที่ดีต่อตนเองและสังคม   โดยผลลัพธ์การศึกษาที่คาดว่านักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นดังนี้

PEO1.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานและทักษะทางวิศวกรรมเคมีตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเอกชน และหน่วยงานราชการ และสามารถขอการรับรองวิชาชีพด้านวิศวกรรมเคมี

PEO2.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยและมีศักยภาพในการเรียนขั้นสูงต่อไป รวมทั้งมีความเข้าใจหลักการคิดเชิงวิเคราะห์

PEO3.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางวิศวกรรมและชีวมวลให้ได้เคมีภัณฑ์ เชื้อเพลิง และพลังงานตามความต้องการของอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์  ปลอดภัย  และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

PEO4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีภาวะผู้นำ  และมีทักษะการติดต่อสื่อสารได้อย่างสากลสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาเชิงซ้อนได้เป็นอย่างดี

PEO5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรที่มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตอาสาและตระหนักถึงการตอบแทนสังคม มีวินัย ซื่อสัตย์ และใฝ่การเรียนรู้ตลอดชีพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Student Outcomes) ตามเกณฑ์ TABEE

ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดหลักสูตรเชื่อมโยงตามปีการศึกษา  นักศึกษาควรที่จะสัมฤทธิ์ผลดังนี้

SO1. ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และ พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

 สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และความรเฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อกำหนดกรอบความคิดของแบบจำลองทางวิศวกรรม หรือนิยามและประยุกต์วิธีการกระบวนงาน กระบวนการ หรือระบบงานทางวิศวกรรมในการทำงานได้ 

SO2. การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม 

สามารถระบุปัญหา ตั้งสมการ ความสัมพันธ์ สืบค้นทางเอกสาร และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน จนได้ข้อสรุปเบื้องต้น โดยใช้หลักการและเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

SO3.  การออกแบบและพัฒนาเพื่อหาคำตอบของปัญหา 

สามารถหาคำตอบของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน และออกแบบระบบงานหรือกระบวนการทางวิศวกรรมตามความต้องการและข้อกำหนด โดยคำนึงถึงข้อกำหนดด้านสังคม ความปลอดภัย การอนามัย และสิ่งแวดล้อมหรือมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 

SO4. การพิจารณาตรวจสอบ

สามารถตรวจสอบ วินิจฉัย ประเมินผลงานและปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนซึ่งครอบคลุมถึง การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ได้ผลสรุป ที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล 

SO5. การใช้อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย

 สามารถสร้าง เลือก และประยุกต์ใช้เทคนิควิธี ทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และทันสมัย โดยคำนึงถึง ข้อกำหนดและข้อจำกัดของเครื่องมือและอุปกรณ์นั้น 

SO6. การทำงานร่วมกันเป็นทีม

 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานในฐานะสมาชิกของกลุ่ม และผู้นำกลุ่มได้ 

SO7. การติดต่อสื่อสาร 

สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม วิชาชีพอื่น และบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยวาจา ด้วยการเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรม ตลอดจนสามารถออกคำสั่งและรับคำสั่งงานได้อย่างชัดเจน 

SO8. กิจกรรมสังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน และวิชาชีพวิศวกรรม

 มีความเข้าใจและความรับผิดชอบ ต่อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมต่อบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม และสามารถประเมินผลกระทบของการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

SO9. จรรยาบรรณวิชาชีพ 

มีความเข้าใจและยึดมั่น ในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 

SO10. การบริหารงานวิศวกรรม 

 มีความรู้และความเข้าใจในด้าน เศรษฐศาสตร์ การลงทุนและการบริหารงานวิศวกรรมโดยคำนึงถึงความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง 

SO11.การเรียนรู้ตลอดชีพ

ตระหนักถึงความจำเป็น และมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตลอดหลักสูตร (Expected Learning Outcomes: ELOs)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จากชั้นปีที่ 1
SO1 นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถอธิบายความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์ และประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ขั้นสูงในปีต่อไป
SO7 นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่หลากหลาย และสื่อสาภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
SO9 นักศึกษามีจริยธรรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม มีจิตอาสา และตระหนักถึงการตอบแทนสังคม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จากชั้นปีที่ 2
SO1 นักศึกษามีความเข้าใจความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมีได้แก่ เคมีอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เคมีวิเคราะห์ เคมีชีวภาพ และสมบัติทางกายภาพทางเคมี นักศึกษามีความเข้าใจความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี ได้แก่ อุณหพลศาสตร์ การคำนวณพื้นฐานทางวิศวกรรม กลศาสตร์การไหล วัสดุศาสตร์ การถ่ายโอนความร้อน และการถ่ายโอนมวลสาร
SO2 นักศึกษาสามารถอธิบายและแก้ปัญหาพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี
SO5 นักศึกษามีทักษะการใช้งานปฏิบัติการเฉพาะหน่วยที่สอดคล้องกับกลศาสตร์การไหล และการแยกเชิงกล
SO7 นักศึกษาสามารถนำเสนอรายงานเป็นภาษาอังกฤษ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จากชั้นปีที่ 3
SO4 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติในการออกแบบวิธีการหาคำตอบและข้อสรุป
SO3 นักศึกษามีความเข้าใจความรู้เฉพาะทางของวิศวกรรมเคมีเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีที่ซับซ้อน
SO5 นักศึกษามีทักษะการใช้งานปฏิบัติการเฉพาะหน่วยที่สอดคล้องกับการถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวลสาร
SO2 นักศึกษามีความเข้าใจและมีประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตโดยการเยี่ยมชมและฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม
SO3 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้เรื่องปฏิบัติการเฉพาะหน่วย จลนพลศาสตร์ พลศาสตร์และการควบคุม การจำลองกระบวนการ ความปลอดภัยในโรงงาน และการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
SO7 นักศึกษาสามารถเขียนรายงานและนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จากชั้นปีที่ 4
SO3 นักศึกษาสามารถบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ในรายวิชาทั้งหมดที่เรียนรู้ของหลักสูตร วิศวกรรมเคมี และลงมือทำโครงงานในการออกแบบหรือสร้างอุปกรณ์ตามแนวคิดและโจทย์ทางวิศวกรรมเคมีที่ซับซ้อนที่กำหนด
SO4 นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูล กำหนดปัญหาการวิจัย และออกแบบการทดลอง เพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับการเรียนหรือการวิจัยในระดับการศึกษาขั้นสูงต่อไป
SO5 นักศึกษาสามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิควิธี และอุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรมที่เหมาะสม สำหรับการวิจัยและการแก้โจทย์ปัญหาในอุตสาหกรรม
SO7 นักศึกษาสามารถนำเสนอเชิงวิชาการและอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ