previous arrow
next arrow
Slider

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

          ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้จัดตั้งขึ้นมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ในชื่อ “โครงการจัดตั้ง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี” โดยเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาเทคนิคอุตสาหกรรม (สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศในปัจจุบัน) ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2537 โดยทำการอยู่ที่ชั้นที่ 9 บนอาคาร 12 ชั้นของคณะวิศวกรรมศาสตร์
          จากนั้นได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารปฏิบัติการรวม CCA ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา โดยมีห้องปฏิบัติการเฉพาะหน่วยเป็นชั้นโล่งที่มีความสูงเท่ากับตึก 3 ชั้นอยู่บริเวณชั้น 1-3 ห้องธุรการภาควิชา ห้องสัมมนา ห้องพักอาจารย์บางส่วนอยู่ที่ชั้น 4 ในส่วนของ ชั้น 5 เป็นห้องปฏิบัติการรวมขนาดใหญ่ ในส่วนชั้นที่ 6 จะมี ห้องพักอาจารย์ ห้องทำงานวิจัย ห้องเรียน CCA-601 และ CCA-602
          ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนในทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยมีคณาจารย์ประจำ จำนวน 23 คนโดยมีวุฒิระดับปริญญาเอก จำนวน 20 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 3 คน โดยอาจารย์แต่ละท่านจะมีความชำนาญเฉพาะด้านที่หลากหลายอาทิ ตัวเร่งปฏิกิริยา พอลิเมอร์ พลังงานทดแทน ระบบควบคุม กระบวนการแยกสาร เทคโนโลยีสะอาด แบบจำลองมลภาวะอากาศ และระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น ภาควิชา จึงมีความพร้อมที่จะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมเคมี ไปพร้อมทั้งดูแลสภาวะแวดล้อมให้ยังคงอยู่
          ภาควิชาวิศวกรรมเคมีตระหนักถึงหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วย ความรู้ ความสามารถ และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพใน การแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ แนวทางการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนยัง ต้องหมายรวมถึงการมีความสามารถในการที่จะคิดค้นองค์ความรู้และประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ เป็นเจ้าของเทคโนโลยีลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติอีกด้วย

พันธกิจ (Mission)

          มุ่งมั่นให้การศึกษาและวิจัยเพื่อผลิตวิศวกรเคมีที่มีความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่ กับการตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ

วัตถุประสงค์หลักสูตร (Program Objectives)

          1.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเคมีเพื่อป้อนตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม ราชการ และเอกชน
          2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย และมีศักยภาพในการศึกษาขั้นสูงต่อไป
          3. ฝึกหัดและอบรมบัณฑิตให้เป็นผู้มีวินัย ความคิด และการทำงานอย่างมีระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
          4. ให้บริการทางวิชาการสาขาวิศวกรรมเคมีแก่สังคม

ผลลัพธ์ของการศึกษา (Program Outcomes)

1. ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
2. การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม
3. การออกแบบและพัฒนาเพื่อหาคำตอบของปัญหา
4. การพิจารณาตรวจสอบ
5. การใช้อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย
6. การทำงานร่วมกันเป็นทีม
7. การติดต่อสื่อสาร
8. กิจกรรมสังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน และวิชาชีพวิศวกรรม
9. จรรยาบรรณวิชาชีพ
10. การบริหารงานวิศวกรรมและการลงทุน
11. การเรียนรู้ตลอดชีพ

Scroll to Top